ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

E szabályzat célja, hogy meghatározza a Pelasta Kft. által vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 5. § (1) bekezdés a) pont alapján az érintett hozzájárulása.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli.

 1. ÜZEMELTETŐI, ADATKEZELŐI, ADATFELDOLGOZÓI ÉS CÉGADATOK

Cégnév: Pelasta Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Pelasta Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. K épület

Levelezési cím: 1241 Budapest, Pf. 245.

Adószám: 14742512-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-917687

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-94107/2016.

Elektronikus elérhetőség: marketing.pelasta@gmail.com

Honlap címe: www.pelasta.hu

Telefonos elérhetőség: 06/1-237-0133 (08-16 óráig)

 1. AZ ÉRINTETTEK KÖRE

A Fahéj Cukrászda és Pékség vásárlói.

 1. KEZELT ADATOK KÖRE

Az érintett személy neve, címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme.

 1. HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

Az érintett adatai megadásával hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 1. AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA

Az érintettek részére tájékoztató hírlevél küldése.

 1. AZ ADATKEZELÉS HELYE

A személyes adatok kezelése a Pelasta Kft. telephelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Társaság hozza meg.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A hozzájárulás visszavonásáig.

 1. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor kérelmezhetik adataik módosítását vagy törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat két napon belül töröljük. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni: a hírlevélben elhelyezett linkre (“Leiratkozás”) történő kattintással, illetve elektronikus levelezés útján a marketing.pelasta@gmail.com e-mail címen.

 1. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

A Pelasta Kft. jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárult. A Felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben cégünk a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott Felhasználók adatai közül.

 1. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

A Pelasta Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő adattovábbítást csak hatósági megkeresésre végezhet, az Infotv. szerinti adattovábbítási nyilvántartás felvétele mellett. Az Adatfeldolgozó adattovábbítást nem végezhet, harmadik személynek nem szolgáltathat adatot az adatállományból.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Ez a weboldal sütiket használ annak érdekében, hogy még inkább személyre szóló élményt nyújthasson számodra. További információ

Az oldal úgynevezett sütiket használ a felhasználói adatok rögzítésére. A sütik célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, tehát teljesen ártalmatlanok. Ha továbbra is használod ezt a weboldalt, automatikusan elfogadod a sütik használatát. Amennyiben nem szeretnéd a sütiket engedélyezni, keresd az ezzel kapcsolatos beállításokat böngésződben.

Bezárás